CFD výpočty


CFD výpočty patří k nejsložitější problematice ve strojírenství. Experiment v mechanice tekutin je investičně a časově náročný, a proto jako vhodnou alternativu nabízíme použití numerické simulace proudění. Výsledkem CFD výpočtu je proudové pole média, které udává rozložení rychlosti, tlaku, případně teploty. Řešíme stacionární i nestacionární úlohy, jejichž výsledky lze použít například k predikci silových účinků na tělesa. Teplotní a tlakové pole lze využít jako zatížení v pevnostní analýze pro výpočet napětí a deformací. Zabýváme se také problémy aeroakustiky a aeroelasticity. Na základě výsledků CFD výpočtů jsme schopni navrhnout vhodné úpravy vedoucí ke zlepšení požadovaných parametrů.


CFD výpočty mohou zahrnovat následující typy úloh:

- Výpočty stacionárního a nestacionárního proudového pole

- Řešení úloh interní a externí aerodynamiky

- Výpočty přenosu tepla mezi tělesem a tekutinou vlivem přirozené a nucené konvekce (CHT simulace)

- Zjišťování odporových charakteristik systému

- Řešení optimalizace geometrie lopatkových strojů za účelem zvýšení účinnosti

- Modelování vzájemných interakcí těles s tekutinou (jednocestné/dvoucestné FSI analýzy)

- Predikce samobuzeného kmitání těles vlivem jejich obtékáním tekutinou (aeroelasticita)

- Výpočty fázových přechodů v parách proudících v rotačních strojích

- Výpočty generování akustického hluku vlivem proudění

- Modelování šíření akustických vln v proudovém poli

- Určování strukturální odezvy konstrukcí v důsledku akustického buzení

- Srovnání chování různých variant konstrukce (různé koncepce, technologie výroby, materiál...)


Co získáte:

- Čas

  - Snadnější dodržení termínů

  - Odhalení vad již v procesu návrhu (eliminace provozních problémů a reklamací)


- Snížení nákladů

 - Odpadá potřeba stavby nákladných prototypů (vlastnosti výrobku lze dnes testovat na výpočtovém modelu)

 - Minimalizace rizika provozních havárií a nákladů spojených s jejich řešením


- Zvýšení konkurenceschopnosti

 - Kvalitní inženýrské analýzy minimalizují riziko vzniku poruch (poruchový výrobek poškozuje pověst výrobce)

 - Předložením našeho reportu svým zákazníkům objektivně prokážete shodu s požadavky kladenými na výrobek


CFD simulace proudění nízkotlakého stupně parní turbíny
CFD silulace proudění ve ventilu
CFD simulace proudění chladicího ventilátoru elektrogenerátoru
CFD simulace proudění převáděvího kanálu dvoustupňového kompresoru
CFD simulace proudění v radialnim kompresoru
CFD simulace proudění v tepelném výměníku