Strojírenské výpočty


Naše technické znalosti i dlouholeté zkušenosti společně se špičkovým softwarovým vybavením nám umožňují zhostit se jakéhokoliv problému ve strojírenství spojeného s inženýrskými výpočty strojů a jejich součástí. Programy ANSYS a NX NASTRAN, založené na metodě konečných prvků (MKP, FEM), nám umožňují provádět všechny typy inženýrských výpočtů ve strojírenství, díky čemuž dokážeme podpořit široké spektrum zákazníků při řešení jejich požadavků. Rozsahy provedených analýz sahají od statického výpočtu ocelového rámu, analýzy bronzové sochy, přes dynamickou analýzu hřídele převodovky až po pevnostní analýzu konstrukce vrtné plošiny.

Příklady strojírenských výpočtů:


Pevnostní analýza bronzové sochy

Cílem analýzy bylo provést kontrolu pevnostní odolnosti sochy vůči všem povětrnostním vlivům a zatížení během transportu. Výsledkem analýzy byl návrh změn tlouštěk materiálu v jednotlivých sekcích, návrh konstrukce vnitřní výztuže a návrh ukotvení sochy. Dalším významným přínosem analýzy byla také výrazná úspora odlévaného materiálu.

MKP pevnostní výpočet bronzové sochy

Analýza stability konstrukce vrtné plošiny

Mezi další příklady patří i analýza stability části vrtné plošiny. V provedených výpočtech byly zahrnuty velké deformace i plastické vlastnosti materiálů. Výsledkem analýzy bylo potvrzení požadované nosnosti plošiny.

MKP analýzy stability vrtné plošiny

Analýza vzpěrné desky drtiče

Předmětem analýzy byl návrh vzpěrné desky drtiče tak, aby deska bezpečně přenášela provozní zatížení při běžném drcení a zároveň zkolabovala při překročení limitního zatížení stroje. V analýze byl proveden výpočet ztráty stability s uvážením geometrické a materiálové nelinearity.

MKP výpočet vzpěrné desky drtiče

Analýza potravinářské nádrže

V případě této analýzy bylo nuto zjistit a posoudit deformace přípojných bodů při různých zatěžovacích stavech. V dálší fázi řešení bylo přistoupeno k optimalizaci tloušťky stěn nádrže. Výsledkem analýzy bylo stanovení mechanického chování soustavy a současně snížení množství potřebného materiálu a tedy snížení ceny.

MKP výpočet potravinářské nádrže