Pevnostní výpočty


V rámci pevnostních výpočtů určujeme napjatost a deformace strojních součástí a jejich sestav. Na základě pevnostního posudku můžeme potvrdit shodu s požadavky kladenými na provoz součásti nebo můžeme navrhnout modifikace součásti tak, aby požadavky splnila. Často řešíme také životnost cyklicky zatěžovaných součástí s ohledem na únavu materiálu. Pro zvýšení životnosti a spolehlivosti zařízení nebo snížení nákladů na jejich výrobu můžeme navrhnout způsob efektivnějšího využití materiálu v konstrukci.


Pevnostní výpočty provádíme na jednoduchých rámech, tvarově složitých součástech i na komplexních sestavách s uvážením reálných kontaktů s vlivem tření a dalších druhů nelinearit. Jsme také schopni řešit analýzy s využitím speciálních konstitutivních materiálových modelů (anizotropní, ortotropní, hyperelastické, creep). Zabýváme se také problémy lomové mechaniky a stability tvaru.


Pevnostní výpočty mohou zahrnovat následující typy úloh:

- Statické výpočty se zahrnutím různých druhů nelinearit (geometrické, materiálové, kontaktní)

- Návrh změn tvaru nebo konfigurace konstrukce tak, aby byly splněny předem dané požadavky na hmotnost, cenu, životnost, tuhost...

- Výpočty životnosti (nízkocyklová a vysokocyklová únava materiálu)

- Pevnostní výpočty součástí vyrobených z kompozitů

- Výpočty tvarové stability tenkostěnných konstrukcí (lineární a nelineární buckling)

- Modelování šíření trhliny uvnitř materiálu a stanovení zbytkové životnosti součásti

- Optimalizace (snížení hmotnosti, zvýšení životnosti, optimalizace frekvenčního naladění, snížení ceny...)

- Srovnání chování různých variant konstrukce (různé koncepce, technologie výroby, materiál...)


Co získáte:

- Čas

  - Snadnější dodržení termínů

  - Odhalení vad již v procesu návrhu (eliminace provozních problémů a reklamací)


- Snížení nákladů

 - Odpadá potřeba stavby nákladných prototypů (vlastnosti výrobku lze dnes testovat na výpočtovém modelu)

 - Minimalizace rizika provozních havárií a nákladů spojených s jejich řešením


- Zvýšení konkurenceschopnosti

 - Kvalitní inženýrské analýzy minimalizují riziko vzniku poruch (poruchový výrobek poškozuje pověst výrobce)

 - Předložením našeho reportu svým zákazníkům objektivně prokážete shodu s požadavky kladenými na výrobek

MKP pevnostní výpočet ocelového rámu
Statický výpočet nosné konstrukce
MKP pevnostní výpočet nátrubku tlakové nádoby
MKP pevnostní výpočet nastavitelných lopatek ventilátoru
MKP pevnostní optimalizace šroubového spoje
MKP pevnostní výpočet plechového dílu mechanismu