Dynamické výpočty


V rámci dynamických výpočtů provádíme predikci modálních vlastností součástí a jejich odezev na dynamické buzení. Často počítáme odezvy na speciální typy dynamických buzení jako je buzení harmonické, seismické nebo transientní. Máme také zkušenosti s výpočtem odezvy na náhodné buzení. Do oblasti dynamických výpočtů lze zahrnout také problematiku interakce těles s tekutinou (FSI analýza), která může za určitých okolností vyvolat např. samobuzené kmitání (flutter). Na základě výsledků dynamické analýzy jsme schopni predikovat životnost analyzované součásti/konstrukce s uvážením dynamických efektů. Návrhem vhodných úprav jsme schopni docílit výrazné redukce vibrací a prodloužení životnosti součásti.


Dynamické výpočty mohou zahrnovat následující typy úloh:

- Modální analýzy (výpočet vlastních frekvencí a jim příslušných vlastních tvarů)

- Harmonické analýzy (výpočet ustálené odezvy na harmonické buzení)

- Analýzy náhodných vibrací (výpočet odezvy na zatížení náhodné povahy)

- Kvalifikace odolnosti konstrukce proti účinkům zemětřesení (podle ASME nebo Eurocode)

- Modelování interakcí těles s proudící tekutinou (FSI analýzy, samobuzené kmitání - flutter)

- Tranzientní dynamické analýzy (modelování chování součástí během přechodových stavů jako je rozběh, doběh a nestacionární děje)

- Optimalizace (optimální naladění za účelem minimalizace vibrací, zlepšení dynamické stability, snížení ceny...)

- Analýza vlivu vibrací na vznik poruch

- Rotordynamika

- Návrhy řešení oprav stávajících zařízení za účelem eliminace vibrací a poruch

- Identifikace zdroje vibrací

- Srovnání chování různých variant konstrukce (různé koncepce, technologie výroby, materiál...)


Co získáte:

- Čas

  - Snadnější dodržení termínů

  - Odhalení vad již v procesu návrhu (eliminace provozních problémů a reklamací)


- Snížení nákladů

 - Odpadá potřeba stavby nákladných prototypů (vlastnosti výrobku lze dnes testovat na výpočtovém modelu)

 - Minimalizace rizika provozních havárií a nákladů spojených s jejich řešením


- Zvýšení konkurenceschopnosti

 - Kvalitní inženýrské analýzy minimalizují riziko vzniku poruch (poruchový výrobek poškozuje pověst výrobce)

 - Předložením našeho reportu svým zákazníkům objektivně prokážete shodu s požadavky kladenými na výrobek


MKP dynamická analýza nízkotlakého stupně parní turbíny
MKP dynamická analýza převodovky
Modální dynamická analýza ložiskové skříně turbodmychadla
Dynamická modální analýza sochy
Amplitudo-frekvenční charakteristika
MKP dynamická analýza rotujícícho hřídele